NMSU

     search     options     print     help     login

WebEvent

Viewing Multiple Calendars

 
2012
User: guest

Wednesday, January 18, 2012

 

Jan 18

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, January 19, 2012

 

Jan 19

10:30 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, January 20, 2012

 

Jan 20

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, January 21, 2012

 

Jan 21

9 a.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, January 23, 2012

 

Jan 23

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, January 25, 2012

 

Jan 25

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 25

1:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, January 26, 2012

 

Jan 26

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, January 27, 2012

 

Jan 27

10:30 a.m. - 12 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jan 27

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, January 28, 2012

 

Jan 28

9 a.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, January 30, 2012

 

Jan 30

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, January 31, 2012

 

Jan 31

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 31

5:45 p.m. - 7:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 1, 2012

 

Feb 1

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 2, 2012

 

Feb 2

8:55 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 2

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 2

4 p.m. - 6 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 2

4:45 p.m. - 7:10 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 3, 2012

 

Feb 3

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 6, 2012

 

Feb 6

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 7, 2012

 

Feb 7

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 7

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 8, 2012

 

Feb 8

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 8

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 8

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 8

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 8

2:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 8

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 8

7 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 10, 2012

 

Feb 10

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 10

1:30 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 13, 2012

 

Feb 13

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 13

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 13

6 p.m. - 8:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 14, 2012

 

Feb 14

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 14

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 14

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 15, 2012

 

Feb 15

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 15

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 15

1:30 p.m. - 4:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 16, 2012

 

Feb 16

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 17, 2012

 

Feb 17

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 17

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 17

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 17

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 20, 2012

 

Feb 20

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 21, 2012

 

Feb 21

2:35 p.m. - 3:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 21

6 p.m. - 8:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 22, 2012

 

Feb 22

9:30 a.m. - 11:25 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 22

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 22

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 22

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 22

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 22

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 22

6 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 23, 2012

 

Feb 23

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 23

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 23

7:15 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 24, 2012

 

Feb 24

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 27, 2012

 

Feb 27

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 27

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 27

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, February 28, 2012

 

Feb 28

8:30 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 28

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 28

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, February 29, 2012

 

Feb 29

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 29

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 29

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 29

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, March 1, 2012

 

Mar 1

10:20 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, March 2, 2012

 

Mar 2

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 2

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, March 4, 2012

 

Mar 4

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 5, 2012

 

Mar 5

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 5

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, March 6, 2012

 

Mar 6

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 6

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 6

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 6

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 6

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 6

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 7, 2012

 

Mar 7

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 7

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 7

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 7

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 7

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 7

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 7

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 7

5 p.m. - 6 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, March 8, 2012

 

Mar 8

9 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 8

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 9, 2012

 

Mar 9

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 9

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 9

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 9

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 9

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 12, 2012

 

Mar 12

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 12

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, March 13, 2012

 

Mar 13

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 13

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 13

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 13

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 13

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 14, 2012

 

Mar 14

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 14

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 14

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, March 15, 2012

 

Mar 15

11 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 15

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 15

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 15

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 16, 2012

 

Mar 16

10 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 16

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 16

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 16

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, March 26, 2012

 

Mar 26

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 28, 2012

 

Mar 28

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 28

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 28

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 30, 2012

 

Mar 30

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 2, 2012

 

Apr 2

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 2

3:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, April 3, 2012

 

Apr 3

2:30 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 4, 2012

 

Apr 4

9 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 4

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 4

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 4

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, April 5, 2012

 

Apr 5

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 5

3 p.m. - 5 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, April 6, 2012

 

Apr 6

 

Calendar: BranClass

 

Apr 6

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 9, 2012

 

Apr 9

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, April 10, 2012

 

Apr 10

9 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 10

9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 10

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 11, 2012

 

Apr 11

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 11

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 13, 2012

 

Apr 13

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 13

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 16, 2012

 

Apr 16

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, April 17, 2012

 

Apr 17

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 18, 2012

 

Apr 18

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 20, 2012

 

Apr 20

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 23, 2012

 

Apr 23

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 23

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, April 24, 2012

 

Apr 24

2:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 25, 2012

 

Apr 25

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, April 26, 2012

 

Apr 26

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 27, 2012

 

Apr 27

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 30, 2012

 

Apr 30

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, May 2, 2012

 

May 2

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

May 2

1:30 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, May 3, 2012

 

May 3

1:30 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

May 3

2 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, May 4, 2012

 

May 4

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

May 4

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, May 7, 2012

 

May 7

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, May 8, 2012

 

May 8

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, May 10, 2012

 

May 10

9 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

May 10

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, May 23, 2012

 

May 23

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, May 30, 2012

 

May 30

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, June 4, 2012

 

Jun 4

8 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, June 11, 2012

 

Jun 11

9 a.m. - 11 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 11

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jun 11

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, June 12, 2012

 

Jun 12

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 12

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 13, 2012

 

Jun 13

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 13

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, June 14, 2012

 

Jun 14

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, June 22, 2012

 

Jun 22

10:30 a.m. - 11:45 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, June 26, 2012

 

Jun 26

11:15 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 26

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 27, 2012

 

Jun 27

12:50 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, July 12, 2012

 

Jul 12

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, July 17, 2012

 

Jul 17

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, July 23, 2012

 

Jul 23

9 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, July 30, 2012

 

Jul 30

11 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, August 7, 2012

 

Aug 7

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, August 14, 2012

 

Aug 14

9 a.m. - 11 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, August 15, 2012

 

Aug 15

All Day

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, August 16, 2012

 

Aug 16

All Day

Calendar: BranClass

 

Friday, August 17, 2012

 

Aug 17

1 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, August 21, 2012

 

Aug 21

8 a.m. - 9 a.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, August 22, 2012

 

Aug 22

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, August 23, 2012

 

Aug 23

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, August 24, 2012

 

Aug 24

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, August 27, 2012

 

Aug 27

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, August 29, 2012

 

Aug 29

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, August 30, 2012

 

Aug 30

4 p.m. - 6:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, August 31, 2012

 

Aug 31

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 3, 2012

 

Sep 3

 

Calendar: BranClass

 

Sep 3

 

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 4, 2012

 

Sep 4

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 4

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 4

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 4

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 4

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 4

2:35 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 4

6 p.m. - 8 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 5, 2012

 

Sep 5

9:30 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 5

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 5

1:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 6, 2012

 

Sep 6

9 a.m. - 9:45 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 6

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 6

2:40 p.m. - 3:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, September 7, 2012

 

Sep 7

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

1:30 p.m. - 4:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 10, 2012

 

Sep 10

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 11, 2012

 

Sep 11

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 11

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 11

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 11

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 11

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 11

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 11

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 11

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 12, 2012

 

Sep 12

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 12

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 12

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 12

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 13, 2012

 

Sep 13

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 13

10:20 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 13

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 13

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, September 14, 2012

 

Sep 14

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 14

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 14

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 14

11:30 a.m. - 12:40 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 14

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 17, 2012

 

Sep 17

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 17

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 17

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 17

4:45 p.m. - 7:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 18, 2012

 

Sep 18

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 18

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 19, 2012

 

Sep 19

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 19

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 19

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 19

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 20, 2012

 

Sep 20

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, September 21, 2012

 

Sep 21

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 21

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 21

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 24, 2012

 

Sep 24

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 24

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 24

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 24

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 24

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 25, 2012

 

Sep 25

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 25

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 25

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 25

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 26, 2012

 

Sep 26

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 26

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 26

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 26

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 26

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 26

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 27, 2012

 

Sep 27

8:55 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 27

10:20 a.m. - 11:45 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 27

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 27

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 27

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 27

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, September 28, 2012

 

Sep 28

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 1, 2012

 

Oct 1

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 1

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 1

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 2, 2012

 

Oct 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 2

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 2

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, October 3, 2012

 

Oct 3

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 3

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 3

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 4, 2012

 

Oct 4

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 5, 2012

 

Oct 5

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 5

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 5

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 8, 2012

 

Oct 8

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

1:30 p.m. - 2:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 9, 2012

 

Oct 9

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 9

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 9

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 9

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 9

3 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 9

5 p.m. - 6:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, October 10, 2012

 

Oct 10

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 10

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 10

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 10

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 11, 2012

 

Oct 11

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

10:15 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 11

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 11

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 12, 2012

 

Oct 12

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 12

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

11 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, October 14, 2012

 

Oct 14

2 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 15, 2012

 

Oct 15

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 15

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 15

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 15

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 15

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 15

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 16, 2012

 

Oct 16

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 16

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, October 17, 2012

 

Oct 17

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 17

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 17

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 17

12 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, October 18, 2012

 

Oct 18

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 18

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 18

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 18

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 19, 2012

 

Oct 19

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 19

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 19

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 19

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, October 22, 2012

 

Oct 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 22

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 22

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 22

1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, October 24, 2012

 

Oct 24

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 24

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 24

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 24

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 24

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 24

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 25, 2012

 

Oct 25

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 25

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 25

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 25

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 26, 2012

 

Oct 26

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 26

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 26

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 26

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 29, 2012

 

Oct 29

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 29

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 29

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 29

12:30 p.m. - 1:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 30, 2012

 

Oct 30

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 30

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 30

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, October 31, 2012

 

Oct 31

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 31

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 31

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, November 1, 2012

 

Nov 1

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 1

12:30 p.m. - 1:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 2, 2012

 

Nov 2

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 2

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 2

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 2

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 5, 2012

 

Nov 5

9 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 5

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 5

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 5

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, November 6, 2012

 

Nov 6

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 6

1:10 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 6

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 6

4 p.m. - 6:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, November 7, 2012

 

Nov 7

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 7

2:30 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, November 8, 2012

 

Nov 8

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 8

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 8

1:10 p.m. - 2:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 8

2 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, November 9, 2012

 

Nov 9

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 9

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 9

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 9

11 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 9

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 12, 2012

 

Nov 12

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 12

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 12

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 13, 2012

 

Nov 13

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 13

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, November 14, 2012

 

Nov 14

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 14

11 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 14

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 14

3:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, November 15, 2012

 

Nov 15

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 16, 2012

 

Nov 16

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 20, 2012

 

Nov 20

10 a.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 20

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, November 22, 2012

 

Nov 22

 

Calendar: BranClass

 

Nov 22

 

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 23, 2012

 

Nov 23

 

Calendar: BranClass

 

Nov 23

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 26, 2012

 

Nov 26

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 27, 2012

 

Nov 27

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, November 28, 2012

 

Nov 28

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 28

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, November 29, 2012

 

Nov 29

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 29

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 29

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 29

1 p.m. - 2:15 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, November 30, 2012

 

Nov 30

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, December 3, 2012

 

Dec 3

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 3

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, December 5, 2012

 

Dec 5

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 5

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, December 6, 2012

 

Dec 6

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, December 7, 2012

 

Dec 7

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, December 10, 2012

 

Dec 10

8 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, December 11, 2012

 

Dec 11

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, December 12, 2012

 

Dec 12

11 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, December 15, 2012

 

Dec 15

 

Calendar: BranClass

 

Dec 15

 

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, December 16, 2012

 

Dec 16

 

Calendar: BranClass

 

Dec 16

 

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, December 22, 2012

 

Dec 22

 

Calendar: BranClass

 

Dec 22

 

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, December 23, 2012

 

Dec 23

 

Calendar: BranClass

 

Dec 23

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, December 24, 2012

 

Dec 24

 

Calendar: BranClass

 

Dec 24

 

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, December 25, 2012

 

Dec 25

 

Calendar: BranClass

 

Dec 25

 

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, December 26, 2012

 

Dec 26

 

Calendar: BranClass

 

Dec 26

 

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, December 27, 2012

 

Dec 27

 

Calendar: BranClass

 

Dec 27

 

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, December 28, 2012

 

Dec 28

 

Calendar: BranClass

 

Dec 28

 

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, December 29, 2012

 

Dec 29

 

Calendar: BranClass

 

Dec 29

 

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, December 30, 2012

 

Dec 30

 

Calendar: BranClass

 

Dec 30

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, December 31, 2012

 

Dec 31

 

Calendar: BranClass

 

Dec 31

 

Calendar: ZuhlClass

2012
User: guest


Legend:

All rooms
Branson Library Electronic Classroom
Zuhl Library Electronic Classroom
Conference Room (Zuhl #225)

Powered by WebEvent (tm).