NMSU

     search     options     print     help     login

WebEvent

Viewing Multiple Calendars

 
2010
User: guest

Tuesday, January 12, 2010

 

Jan 12

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, January 14, 2010

 

Jan 14

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 14

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 14

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jan 14

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, January 19, 2010

 

Jan 19

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 19

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jan 19

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 19

3 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, January 21, 2010

 

Jan 21

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 21

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, January 22, 2010

 

Jan 22

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 22

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sunday, January 24, 2010

 

Jan 24

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, January 25, 2010

 

Jan 25

3 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 25

6:30 p.m. - 8 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, January 26, 2010

 

Jan 26

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 26

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jan 26

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 26

4:45 p.m. - 7:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 26

6 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, January 27, 2010

 

Jan 27

8:30 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 27

10:30 a.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 27

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, January 28, 2010

 

Jan 28

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 28

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jan 28

4:15 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jan 28

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, January 29, 2010

 

Jan 29

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 1, 2010

 

Feb 1

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, February 2, 2010

 

Feb 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 2

3 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 3, 2010

 

Feb 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 3

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 3

1:30 p.m. - 3:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 3

3:30 p.m. - 5:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 3

6 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 4, 2010

 

Feb 4

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 4

10:30 a.m. - 12:10 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 4

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 5, 2010

 

Feb 5

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 5

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 5

4 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 8, 2010

 

Feb 8

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 8

7 p.m. - 8 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 9, 2010

 

Feb 9

9:10 a.m. - 10:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 9

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 9

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 9

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 9

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 10, 2010

 

Feb 10

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 10

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 10

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 10

3 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 10

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, February 11, 2010

 

Feb 11

8:55 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 11

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 11

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 11

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 12, 2010

 

Feb 12

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 12

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 12

9:45 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 12

10:30 a.m. - 11:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, February 15, 2010

 

Feb 15

7:30 a.m. - 8:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 15

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 15

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 15

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 16, 2010

 

Feb 16

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 16

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 16

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 17, 2010

 

Feb 17

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 17

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 17

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 17

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 18, 2010

 

Feb 18

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 18

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 18

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 19, 2010

 

Feb 19

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 19

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 19

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 19

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, February 22, 2010

 

Feb 22

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 22

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 22

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, February 23, 2010

 

Feb 23

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 23

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 23

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 23

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 23

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 23

4 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, February 24, 2010

 

Feb 24

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 24

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 24

10:30 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 24

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 24

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, February 25, 2010

 

Feb 25

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 25

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Feb 25

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 25

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 25

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Feb 25

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, February 26, 2010

 

Feb 26

4:15 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 1, 2010

 

Mar 1

7:30 a.m. - 8:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 1

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, March 2, 2010

 

Mar 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 2

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 3, 2010

 

Mar 3

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 3

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 3

2:30 p.m. - 3:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, March 4, 2010

 

Mar 4

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 4

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 4

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 5, 2010

 

Mar 5

8 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 5

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 8, 2010

 

Mar 8

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, March 9, 2010

 

Mar 9

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 9

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 9

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 9

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 9

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 10, 2010

 

Mar 10

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 10

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 10

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, March 11, 2010

 

Mar 11

7:30 a.m. - 8:15 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 11

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 11

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 11

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 11

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 12, 2010

 

Mar 12

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 12

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 12

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 12

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 12

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, March 15, 2010

 

Mar 15

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 15

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, March 16, 2010

 

Mar 16

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 17, 2010

 

Mar 17

10:30 a.m. - 1:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 17

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 17

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, March 18, 2010

 

Mar 18

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Mar 18

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 18

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 18

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, March 19, 2010

 

Mar 19

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 19

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 19

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 22, 2010

 

Mar 22

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, March 26, 2010

 

Mar 26

10 a.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, March 29, 2010

 

Mar 29

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, March 30, 2010

 

Mar 30

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 30

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, March 31, 2010

 

Mar 31

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 31

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Mar 31

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, April 1, 2010

 

Apr 1

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 1

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 1

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 2, 2010

 

Apr 2

 

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 5, 2010

 

Apr 5

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 5

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, April 6, 2010

 

Apr 6

7:30 a.m. - 8:15 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 6

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 6

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 6

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 6

3 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 7, 2010

 

Apr 7

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 7

12:30 p.m. - 1:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 7

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, April 8, 2010

 

Apr 8

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 8

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 8

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 8

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 9, 2010

 

Apr 9

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 9

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 12, 2010

 

Apr 12

9 a.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 12

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 12

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, April 13, 2010

 

Apr 13

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 13

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 14, 2010

 

Apr 14

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 14

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, April 15, 2010

 

Apr 15

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 15

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 15

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 16, 2010

 

Apr 16

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 16

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 16

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 16

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 16

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, April 19, 2010

 

Apr 19

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 19

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 19

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, April 20, 2010

 

Apr 20

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 20

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 21, 2010

 

Apr 21

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 21

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Apr 21

12:30 p.m. - 1:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 21

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, April 22, 2010

 

Apr 22

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 22

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 22

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 23, 2010

 

Apr 23

10:30 a.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 23

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, April 26, 2010

 

Apr 26

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, April 27, 2010

 

Apr 27

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 27

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, April 28, 2010

 

Apr 28

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 28

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, April 29, 2010

 

Apr 29

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Apr 29

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, April 30, 2010

 

Apr 30

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, May 3, 2010

 

May 3

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, May 4, 2010

 

May 4

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, May 5, 2010

 

May 5

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, May 6, 2010

 

May 6

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, May 10, 2010

 

May 10

10:30 a.m. - 12 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, June 1, 2010

 

Jun 1

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 2, 2010

 

Jun 2

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jun 2

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, June 3, 2010

 

Jun 3

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, June 7, 2010

 

Jun 7

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 7

6 p.m. - 7 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 9, 2010

 

Jun 9

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 9

4 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, June 14, 2010

 

Jun 14

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 14

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, June 15, 2010

 

Jun 15

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 15

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, June 16, 2010

 

Jun 16

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 16

1 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jun 16

1 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 16

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jun 16

2:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, June 17, 2010

 

Jun 17

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, June 21, 2010

 

Jun 21

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, June 22, 2010

 

Jun 22

8:55 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jun 22

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 23, 2010

 

Jun 23

12 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, June 29, 2010

 

Jun 29

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, June 30, 2010

 

Jun 30

2 p.m. - 4 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, July 7, 2010

 

Jul 7

2:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, July 17, 2010

 

Jul 17

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, July 20, 2010

 

Jul 20

12 p.m. - 2 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, July 21, 2010

 

Jul 21

1 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Jul 21

1 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Jul 21

2:30 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, July 22, 2010

 

Jul 22

5:15 p.m. - 8 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, July 27, 2010

 

Jul 27

1 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, July 28, 2010

 

Jul 28

12 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, August 19, 2010

 

Aug 19

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 19

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 19

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, August 23, 2010

 

Aug 23

7:30 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, August 24, 2010

 

Aug 24

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 24

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 24

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Aug 24

2:40 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, August 26, 2010

 

Aug 26

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 26

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 26

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Aug 26

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, August 27, 2010

 

Aug 27

2 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, August 30, 2010

 

Aug 30

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 30

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, August 31, 2010

 

Aug 31

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 31

10:45 a.m. - 12:10 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 31

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 31

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Aug 31

2:40 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Aug 31

5 p.m. - 6:40 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 1, 2010

 

Sep 1

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 1

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 1

1:30 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 2, 2010

 

Sep 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 2

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 2

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 2

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 2

4 p.m. - 6 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 2

4 p.m. - 5 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 2

6 p.m. - 7:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, September 3, 2010

 

Sep 3

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 3

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 7, 2010

 

Sep 7

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 7

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

2:25 p.m. - 3:40 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 7

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 7

7:30 p.m. - 9:10 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 8, 2010

 

Sep 8

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 8

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 8

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 9, 2010

 

Sep 9

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 9

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 9

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 9

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 9

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 9

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, September 10, 2010

 

Sep 10

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 10

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 10

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 10

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Saturday, September 11, 2010

 

Sep 11

11 a.m. - 12:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 13, 2010

 

Sep 13

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 13

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 13

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

1:30 p.m. - 2:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 13

4:45 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 14, 2010

 

Sep 14

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 14

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 14

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 14

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 14

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, September 15, 2010

 

Sep 15

10 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 15

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 15

1:30 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 15

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 15

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 15

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 16, 2010

 

Sep 16

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 16

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 16

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, September 17, 2010

 

Sep 17

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, September 20, 2010

 

Sep 20

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 20

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 20

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 20

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 20

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 20

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 20

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 21, 2010

 

Sep 21

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 21

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 21

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 21

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 21

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, September 22, 2010

 

Sep 22

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 22

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 22

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 22

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 22

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 22

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 22

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 22

6 p.m. - 8:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 23, 2010

 

Sep 23

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 23

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 23

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 23

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 23

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 23

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Monday, September 27, 2010

 

Sep 27

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 27

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, September 28, 2010

 

Sep 28

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 28

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 28

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 28

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 28

5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Wednesday, September 29, 2010

 

Sep 29

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 29

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 29

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 29

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 29

 

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, September 30, 2010

 

Sep 30

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 30

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 30

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 30

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 30

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 30

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 30

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 30

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Sep 30

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Sep 30

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 1, 2010

 

Oct 1

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 1

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 4, 2010

 

Oct 4

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 4

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 4

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 4

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 4

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 5, 2010

 

Oct 5

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 5

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 5

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 5

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 5

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 5

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 5

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, October 6, 2010

 

Oct 6

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 6

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 6

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 6

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 6

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 6

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 6

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 7, 2010

 

Oct 7

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 7

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 7

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 7

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 7

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 7

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 7

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 7

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 7

3 p.m. - 4 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 8, 2010

 

Oct 8

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

12 p.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 8

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 8

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 8

2 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 11, 2010

 

Oct 11

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 11

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

10 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 11

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 11

6 p.m. - 7:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 12, 2010

 

Oct 12

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 12

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 12

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 12

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, October 13, 2010

 

Oct 13

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 13

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 13

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 13

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 13

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 14, 2010

 

Oct 14

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 14

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 14

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 14

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 14

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 14

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 14

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 14

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 14

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 14

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 14

6 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, October 15, 2010

 

Oct 15

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 15

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, October 18, 2010

 

Oct 18

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 18

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Tuesday, October 19, 2010

 

Oct 19

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 19

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 19

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 19

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 19

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 19

4 p.m. - 5:15 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, October 20, 2010

 

Oct 20

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 20

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 20

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 21, 2010

 

Oct 21

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 21

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 21

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 21

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 21

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 21

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 21

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 21

5 p.m. - 6 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, October 22, 2010

 

Oct 22

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 22

10:30 a.m. - 11:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 22

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 22

1:30 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, October 26, 2010

 

Oct 26

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 26

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 26

10:20 a.m. - 11:35 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 26

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 26

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 26

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, October 27, 2010

 

Oct 27

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 27

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 27

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 27

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, October 28, 2010

 

Oct 28

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 28

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 28

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 28

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 28

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Oct 28

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, October 29, 2010

 

Oct 29

8:30 a.m. - 9:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Oct 29

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 1, 2010

 

Nov 1

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 2, 2010

 

Nov 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 2

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, November 3, 2010

 

Nov 3

11:30 a.m. - 12:20 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 3

2 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, November 4, 2010

 

Nov 4

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 4

9 a.m. - 11 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 4

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 4

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 4

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 5, 2010

 

Nov 5

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 5

1:30 p.m. - 2:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 8, 2010

 

Nov 8

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 8

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 9, 2010

 

Nov 9

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 9

10:15 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 9

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 9

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 9

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, November 10, 2010

 

Nov 10

10 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 10

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, November 11, 2010

 

Nov 11

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 11

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 11

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 11

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 11

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 12, 2010

 

Nov 12

9 a.m. - 12 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 12

9 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, November 15, 2010

 

Nov 15

9:30 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 16, 2010

 

Nov 16

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 16

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 16

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, November 18, 2010

 

Nov 18

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 18

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 18

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 18

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, November 19, 2010

 

Nov 19

12:30 p.m. - 1:20 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 23, 2010

 

Nov 23

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, November 25, 2010

 

Nov 25

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 25

 

Calendar: ZuhlClass

 

Friday, November 26, 2010

 

Nov 26

 

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, November 30, 2010

 

Nov 30

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 30

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 30

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Nov 30

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Nov 30

5:30 p.m. - 7 p.m.

Calendar: BranClass

 

Wednesday, December 1, 2010

 

Dec 1

3 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: BranClass

 

Thursday, December 2, 2010

 

Dec 2

8:55 a.m. - 10:10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 2

11:45 a.m. - 1 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 2

1:10 p.m. - 2:25 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 2

2:35 p.m. - 3:50 p.m.

Calendar: BranClass

 

Friday, December 3, 2010

 

Dec 3

9 a.m. - 10 a.m.

Calendar: BranClass

 

Dec 3

3 p.m. - 4:30 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Monday, December 6, 2010

 

Dec 6

9 a.m. - 12 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Tuesday, December 7, 2010

 

Dec 7

1 p.m. - 3 p.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Thursday, December 9, 2010

 

Dec 9

8 a.m. - 10:20 a.m.

Calendar: BranClass

 

Dec 9

8 a.m. - 10 a.m.

Calendar: ZuhlClass

 

Dec 9

3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Calendar: BranClass

2010
User: guest


Legend:

All rooms
Branson Library Electronic Classroom
Zuhl Library Electronic Classroom
Conference Room (Zuhl #225)

Powered by WebEvent (tm).